Haccp


System zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Wdrożenie, szkolenia online.


Zobacz więcej

HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point System) – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli – postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności, poprzez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia jakości zdrowotnej żywności, oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów procesu produkcji i obrotu żywnością; system ten ma również na celu określenie metod ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań naprawczych.Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE z 2004 r. z późn. zm.) Rozporządzenie zostało przyjęte w dniu 29 kwietnia 2004 r. Ustanawia ono ogólne wymogi higieny, które winny być przestrzegane przez przedsiębiorstwa sektora spożywczego na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego. Wymagania higieniczne dla zakładów produkcji i obrotu żywnością, zostały określone w załączniku nr II do Rozporządzenia (WE) nr 852/2004.
Podstawą do wdrożenia systemu HACCP jest wdrożenie i stosowanie Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP). Wyodrębniono 12 etapów wdrażania systemu HACCP z uwzględnieniem 7 zasad HACCP:
1 etap: Utworzenie Zespołu ds. HACCP
2 etap: Opisanie surowców/wyrobów/produktów
3 etap: Określenie przeznaczenia (wykorzystania) produktu
4 etap: Sporządzenie diagramu przebiegu procesu technologicznego
5 etap: Weryfikacja schematów technologicznych
6 etap: Przeprowadzenie identyfikacji i analizy wszystkich potencjalnych zagrożeń i ich źródeł, sporządzenie wykazu środków prewencyjnych (zapobiegawczych) (zasada 1)
7 etap: Ustalenie Krytycznych Punktów Kontroli – CCP (zasada 2)
8 etap: Ustalenie wartości (limitów) krytycznych parametrów dla każdego CCP i określenie tolerancji (zasada 3)
9 etap: Ustalenie systemu monitorowania dla każdego CCP i CP (zasada 4)
10 etap: Ustanowienie działań korekcyjnych (korygujących) dla możliwych przypadków odchyleń od wartości krytycznych parametrów (zasada 5)
11 etap: Opracowanie procedur weryfikacji systemu (zasada 6)
12 etap: Określenie systemu prowadzenia dokumentacji i zapisów (zasada 7)

Największą korzyścią z posiadania wdrożonego systemu jest wyprodukowanie, obrót bezpieczną żywnością.
Innymi zaletami systemu są:
- chroni interesy producenta, który prowadząc w odpowiedni, udokumentowany sposób proces produkcyjny może udowodnić, że zrobił wszystko by wytworzyć produkt bezpieczny dla zdrowia,
- pozwala na unikanie strat dzięki ograniczeniu ilości reklamacji,
- umożliwia wczesne wykrywanie nieprawidłowości i niezgodności,
- powoduje usprawnienie działań poprzez właściwy obieg informacji i dokumentacji,
- przyczynia się do zdyscyplinowania pracowników i zacieśnienia współpracy między nimi oraz większego zaangażowania załogi w proces produkcyjny.

Od roku 2004 każda firma zajmująca się produkcją lub obrotem żywności zobowiązana jest do wdrożenia funkcjonującego systemu HACCP. Przedsięwzięcie to, jest niestety procesem czasochłonnym i wymaga wiedzy oraz zaangażowania personelu, który niejednokrotnie nie wie, jak się do tego zabrać i czuje się przytłoczony kolejnymi obowiązkami.
Specjalizuję się i pomagam w sporządzeniu dokumentacji, procesie wdrożenia oraz szkolę pracowników. Uważam, że system ma być pomocny w funkcjonowaniu działalności a nie przeszkadzać, dlatego przygotowując dokumentację podchodzę zdroworozsądkowo z zachowaniem przepisów i wymagań.
Korzystając z mojego doświadczenia i wiedzy możecie Państwo:
- zaoszczędzić czas, który możecie przeznaczyć na prowadzenie własnej działalności,
- zdobyć niezbędną wiedzę, która pomoże w utrzymaniu sprawnie funkcjonującego systemu bezpieczeństwa żywności,
- posiadać odpowiednio dopasowaną dokumentację systemu HACCP oraz Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej,
- posiadać sprawnie funkcjonujący system bezpieczeństwa żywności.
W związku z tym, jeżeli potrzebujecie Państwo:
- sprawnie i fachowo wdrożyć system HACCP, Dobrą Praktykę Produkcyjną i Higieniczną,
- posiadać sprawnie funkcjonujący system bezpieczeństwa żywności,
- przeszkolić personel nt. bezpieczeństwa żywności oraz systemu HACCP.
Zapraszam do kontaktu

Często zastanawiamy się, jakie rozwiązania wprowadzić, żeby system HACCP funkcjonował sprawnie i nie pochłonął dużych nakładów finansowych. Dzielę się doświadczeniem i doradzam w rozwiązaniach, dopasowanych do profilu działalności i możliwości klienta. Uważam, że system ma pomagać przedsiębiorcy w jego działalności a nie przeszkadzać, dlatego szukam rozwiązań prostych i możliwych do wykonania.
Doradztwo prowadzę w oparciu o wymagania przepisów, jak również dbając o portfel klienta. W ramach umowy jestem do Państwa dyspozycji.
Porady udzielam w zależności od możliwości klienta: mailowo, telefonicznie lub osobiście. Najczęściej juz przy pierwszym spotkaniu, podczas auditu wstępnego jestem w stanie określić, jakie zmiany należy wprowadzić, co udoskonalić a co pozostawić, by system HACCP został wdrożony i funkcjonował prawidłowo.
Pomoc, którą oferuję w zakresie wdrożenia systemu HACCP oraz zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej (GHP i GMP), obejmuje:
- audit wstępny,
- pomoc przy opracowaniu dokumentacji systemu HACCP oraz GHP i GMP,
- szkolenia pracowników,
- pomoc w opracowaniu i wdrożeniu rozwiązań zgodnych z wymaganiami systemu oraz możliwościami przedsiębiorstwa.

Od 2004 roku każda firma, która produkuje żywność lub artykuły mające kontakt z żywnością ma obowiązek wdrożenia systemu HACCP. W każdej firmie powinna znaleźć się osoba, która posiada wiedzę dotyczącą systemu HACCP. W związku z tym proponujemy szkolenie, które pomoże w wyjaśnieniu czym jest HACCP oraz jakie dokumenty powinny znaleźć się w zakładzie, który stosuje zasady HACCP.
Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą zdobyć wiedzę na temat systemu HACCP, wdrożyć system i/lub nadzorować.
Szczególnie polecamy szkolenie osobom, które pracują w lokalach gastronomicznych, sklepach spożywczych, zakładach przetwórstwa, zakładach produkujących żywność, małych zakładach mięsnych oraz osoby, które zajmują się magazynowaniem czy pakowaniem żywności.
Szkolenie przeprowadzone będzie w formie wykładu oraz praktycznych ćwiczeń.

Ramowy program szkolenia:

Cel: Poznanie zasad systemu HACCP. Przedstawienie skutecznego sposobu tworzenia dokumentacji i wdrożenia systemu.
- uświadomienie zasad systemu HACCP,
- poznanie etapów wdrożenia systemu,
- poznanie i przedstawienie niezbędnej dokumentacji systemu,
- poznanie zasad ustalania krytycznych punktów kontrolnych.
Spodziewane korzyści płynące ze szkolenia:
- uczestnik pozna zasady systemu HACCP,
- uczestnik będzie potrafił tworzyć dokumentację systemu haccp,
- uczestnik będzie wiedział jak wdrażać system w swojej firmie,
- uczestnik nabędzie umiejętności wyznaczania krytycznych punktów kontrolnych.

Program szkolenia:

1. Uwarunkowania prawne systemu HACCP.
- przepisy praca obowiązujące w Unii Europejskiej,
- przepisy prawne obowiązujące w Polsce dotyczące bezpieczeństwa żywności.
2. Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej jako podstawa wdrożenia systemu HACCP.
- pojęcie Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej,
- omówienie zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej,
- dokumentacja Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej.
3. Etapy wdrożenia systemu HACCP.
- opis poszczególnych etapów wdrożenia,
- ćwiczenia praktyczne tworzenia diagramów, opisów.
4. Dokumentacja systemu HACCP.
- księga HACCP,
- niezbędne procedury systemu,
- ćwiczenie praktyczne tworzenia procedur i instrukcji.
5. Wyznaczanie Krytycznych Punktów Kontrolnych.
- arkusze identyfikacji zagrożeń,
- arkusze kontrolne.